7 Getting 30 Digital Volunteers for #EmptyYourPlate program Batch #2____ Target date March 15, 2021
top of page

Acerca de

นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเรา

มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ หรือ Scholars of Sustenance  Foundation เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริจาค และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย รวมตลอดถึงการลบและทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ ตามที่กฎหมายคุ้มครอง ข้อมูล่วนบุคคลกำหนด ดังนี้ 

 

1.วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 

1.1 เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา เช่น การออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้บริจาค การตรวจสอบการโอนเงิน 

 

1.2 เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลอื่น 

(ก) เพื่อให้เราสามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใดๆ เพื่อให้สามารถดำเนินงานของเราได้ เช่น การบริหาร 

จัดการ และพัฒนาการดำเนินงานภายในมูลนิธิ การวิเคราะห์และพัฒนากิจกรรมต่างๆ ของเรา (ซึ่งรวมถึง เว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของเราด้วย) การบริหารจัดการความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องการบำรุงรักษา และการใช้ระบบไอที การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่นๆ 

(ข) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงข้อมูลสงวนบุคคล 

ของท่านด้วย เช่น การเข้าสถานที่ของเรา การเข้าสู่ระบบ (Log in) เข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน 

(ค) เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ และวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เช่น การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ 

ผ่านทาง อีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ ไดเร็กเมล์ 

(ง) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย 

(จ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การเก็บ ใช้ หรือ รวมรวมข้อมูลเพื่อแจ้งต่อหน่วยงานราชการ  

 

1.3  เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ   

 

1.4  เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของเรา หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้ 

 

1.5 กรณีที่ท่านให้ความยินยอมเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

(ก) เพื่อให้มูลนิธิในกลุ่มของเรา และพันธมิตร ส่งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และไดเร็กเมล 

(ข) เพื่อให้เราดำเนินการจัดกิจกรรมนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม โดยจะแจ้งให้ทราบและขอความยินยอมจากท่านใหม่ เป็นคราวๆ ไป 

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม 

 

2.1 เมื่อท่านร่วมบริจาคทางการเงินและ/หรือ ทางด้านอาหารกับเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่หมายเลขบัตรประชาชน อีเมล ข้อมูลการบริจาค 

 

2.2 เมื่อท่านสมัครใจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรากรณีที่เราร้องขอ เช่น การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หน่วยงาน บริษัท ข้อมูลการบริจาค 

 

2.3 เมื่อท่านติดต่อเรา หรือรวมกิจกรรมใดๆ กับเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล 

เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่  ประวัติการร่วมกิจกรรมในครั้งก่อน ๆ ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม 

 

2.4 ในกรณีที่จำเป็น เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน เช่น สุขภาพ เชื้อชาติ ข้อมูลพันธุกรรมโดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษของท่าน  

3.คุกกี้ 

 

มูลนิธิได้เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของมูลนิธิ  บน  www.scholarsofsustenance.org และ  www.cloudfoodbank.org บนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของมูลนิธิ และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของมูลนิธิ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของมูลนิธิ ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น  

4.การขอความยินยอมและผลกระทบที่ เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม 

 

4.1 ในกรณีที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้ไว้กับเราได้ตลอดเวลา ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม  ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถถอนความยินยอม กับเราได้โดยติดต่อ e-mail: dpo@scholarsofsustenance.org 

 

4.2 หากท่านถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเราหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้เราไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ 

 

4.3 หากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก่อนการให้ความยินยอมโปรดแจ้งรายละเอียดผู้ใช้อำนาจปกครองให้เราทราบ เพื่อให้เราสามารถดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองด้วย 

 

4.4 ทางเราขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูลหากมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลไว้ตามกฎหมาย โดยทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุดังกล่าวโดยทันที 

5.ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

 

5.1 เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเภทข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท เว้นแต่กฎหมายจะมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ไม่ สามารถระบุระยะเวลา การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐาน ของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี) 

 

5.2 เราจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

 

5.3 กรณีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยขอความยินยอมจากท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าท่านจะแจ้งขอยกเลิกความยินยอมและเราดำเนินการตามคำขอของท่านเสร็จสิ้นแล้ว อย่างไรก็ดี เราจะยังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับบันทึกเป็นประวัติว่าท่านเคยยกเลิกความยินยอมเพื่อให้ เราสามารถตอบสนองต่อคำขอของท่านในอนาคตได้ 

 

 

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น 

 

6.1 เราเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ 

(ก) มูลนิธิในกลุ่ม  

(ข) บุคคลและนิติบุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นบริษัทในกลุ่มของเรา (“บุคคลอื่น”) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น ผู้ให้บริการผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ บริกาส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและ การเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชำระเงินแทน) ผู้ให้บริการจัดทำโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และบุคคล อื่นที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถดำเนินการใดๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 

6.2 เราจะกำหนดให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลมีมาตรการปกป้องข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นเท่านั้น และดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดย มิชอบ   

 

7. มาตรการความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล 

 

7.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราและเราได้นำมาตรฐานความปลอดภัย 

ทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือ การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิดการดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย รวมไปถึง การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล จากบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 

 

7.2 เราจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจัดให้มีการทบทวนมาตรการ ดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม   

8. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 

8.1 ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สรุปดังนี้ 

(ก) ถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(ข) ขอดูและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(ค) ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด 

ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 

(ง) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน 

(จ) ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ (anonymous) 

(ฉ) ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

(ช) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 

(ซ) ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล ทั้งนี้เราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านโดยเร็วภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องเรียน

 

8.2 ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย ได้โดยติดต่อ e-mail: dpo@scholarsofsustenance.org  

 

9. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

9.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล: มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance  Foundation) 

สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 77 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โทรศัพท์: 062-675-0004 

 

9.2 กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ e-mail: dpo@scholarsofsustenance.org 

bottom of page